LIIKMELISUSE TINGIMUSED

LIIKMELISUSE TINGIMUSED

Spordiklubi Kontakt (edaspidi „Klubi“) näol on tegemist mittetulundusühinguga, mille eesmärk on õpetada ja
propageerida maadluse ja poksi spordialasid. Klubis kehtivad käesolevas dokumendis sätestatud tingimused. Õpilane
loetakse Klubiga liitunuks, kui
(A) õpilane (edaspidi „Õpilane“) või Õpilase seaduslik esindaja, lapsevanem (edaspidi „Lapsevanem“) on käesoleva
dokumendi allkirjastanud; või
(B) Õpilane või Lapsevanem ei ole käesolevat dokumenti allkirjastanud, kuid Õpilasele või Lapsevanemale on
käesolev dokument edastatud (sh e-posti teel) või on viidatud võimalusele tutvuda dokumendiga Klubi
veebilehel ja Õpilane jätkab treeningutega
Õpilane ja Lapsevanem võtavad kohustuse järgida allpool toodud Klubi liikmelisuse tingimusi ja reegleid.

Klubi tingimused on alljärgnevad:

1. Üldsätted

1.1. Klubi loоb õpilasele tingimused üldfüüsiliseks arenguks ning maadluse ja/või poksi alaste teadmiste ja oskuste
omandamiseks vastavalt Klubi õppekavale.
1.2. Õpilane (või Lapsevanem) kohustub õigeaegselt tasuma liikmemaksu vastavalt käesolevas dokumendis
sätestatule.
1.3. Õpilane (või Lapsevanem) kohustub hüvitama Klubile ja/või Klubi valduses

2. Õppetöö

2.1. Õppetöö aeg: septembri algusest augusti lõpuni. Hooaja viimastel kuudel (juuni, juuli, august) on Klubil õigus
tunniplaani muuta.
2.2. Õppetöö aeg ja koht: vastavalt kehtivale tunniplaanile.

3. Liikmemaks

3.1. Liikmemaksu suurus on:
‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎- 65 eurot kuus lastele ja
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎- 75 eurot kuus täiskasvanutele (19a ja vanemad).
Kui treeningutega liitub sama pere teine ja kolmas laps, siis kehtib soodustus -10% teise lapse osas ja -20%
kolmanda lapse osas.
3.2. Õpilane (või Lapsevanem) kohustub tasuma liikmemaksu hiljemalt jooksva kuu 7. kuupäevaks (nt septembri eest
tuleb tasuda hiljemalt 7. septembril). Klubi ei esita arveid.
3.3. Liikmemaks tasutakse sularahas treenerile või ülekandega Klubi arvelduskontole EE741010220264995226 SEB
pangas.
3.3.1. Saaja nimi: MTÜ SPORDIKLUBI KONTAKT
3.3.2. Selgitus: õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, kuu, mille eest tasutakse.
3.3.3. Viitenumber: puudub.
3.4. Õpilasel on võimalik juulis ja/või augustis võtta treeningpuhkust, millisel juhul rakendub liikmemaksule 50%
soodustus. Avaldus treeningpuhkusele mineku kohta tuleb Klubile esitada kirjalikult (Klubi e-posti aadressile
(info@kontaktsport.ee) hiljemalt 20. juuniks.

4. Eritingimused

4.1. Õpilase puudumine treeningutelt haigestumise või mis tahes muul põhjusel ei vabasta liikmemaksu tasumise
kohustusest. Liikmemaksu ei tagastata ja puudutud treeningute „maksumust“ ei hüvitata ega tasaarvestata
järgmiste kuudega. Õpilane (sh Lapsevanem) mõistab, et Klubi näol on tegemist mittetulundusühinguga ja
spordikooli staatusega huviringiga, mille peamiseks eesmärgiks on õpetada poksi ja maadlust. Klubi ei paku
„teenust“.
4.2. Liikmemaksu maksetähtajaks tasumata jätmisel on treeneril õigus treenitavat treeningutele mitte lubada kuni
võlgnevuse tasumiseni.
4.3. Proovitreening treeningu esmakordsel külastusel on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta
proovitreeningut liikmemaksust maha ei arvestata.
4.4. Klubi vastavasisulisel nõudmisel on Lapsevanem kohustatud hiljemalt 30. novembril kinnitama õpilase (lapse)
liikmelisuse Spordiklubis Kontakt Tallinna Spordi- ja Noorsooametis (vastav juhend saadetakse Lapsevanemale e-kirja teel). Kui õpilane astub Klubi liikmeks pärast 30. novembrit, kohustub Lapsevanem tegema vastava
kinnituse hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arvates asjakohase teate saamisest Klubilt. Käesolevas punktis
nimetatud kohustuse mittetäitmise korral on Klubil õigus suurendada liikmemaksu 10 euro võrra.
4.5. Klubil on õigus liikmemaksu suurust ühepoolselt suurendada. Liikmemaksu suurendamisest teavitab Klubi
vähemalt 2 (kaks) nädalat ette.

5. Lõpetamise tingimused

5.1. Liikmelisust on võimalik lõpetada õpilase (või Lapsevanema) kirjaliku avalduse alusel, mis peab olema esitatud
kirjalikult Klubi e-posti aadressile (info@kontaktsport.ee) enne jooksva kuu 20. kuupäeva (nt treeningutel
mitteosalemisest, st liikmelisuse lõpetamisest alates 1. jaanuarist tuleb teavitada hiljemalt 20. detsembril).
Juhul, kui liikmelisuse lõpetamisest ei ole õigeaegselt ega kohaselt teavitatud, kohustub õpilane (või
Lapsevanem) tasuma järgneva kuu liikmemaksu.
5.2. Liikmelisust ei ole võimalik lõpetada tagantjärgi.
5.3. Klubil on õigus liikmelisust ühepoolselt lõpetada, kui õpilane (või Lapsevanem) on viivituses liikmemaksu või selle
osa tasumisega enam kui 30 (kolmkümmend) päeva. Liikmelisuse lõpetamine ei vabasta liikmemaksu tasumise
kohustusest.
5.4. Klubil on õigus liikmelisust ühepoolselt lõpetada, kui õpilane ignoreerib Klubi eeskirju/ettekirjutusi või
üldtunnustatud käitumisreegleid.

6. Lisatingimused

6.1. Kui Lapsevanem ei soovi, et Õpilasest (lapsest) jagatakse pilte Klubi veebis, sotsiaalmeedias vms, peab
Lapsevanem sellest Klubi kirjalikult teavitama.

Scroll to Top